Regulamin

Regulamin

Regulamin Pokoi Gościnnych Piątka

Zameldowanie w obiekcie odbywa się od godz. 14.00 – 22:00

1.       Pokój  jest wynajmowany na doby noclegowe.

2.       Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do 10:00 w dniu następnym. Płatność za cały pobyt należy uiścić nie później niż w dniu przyjazdu.

3.       W celu przedłużenia pobytu, należy zgłosić się do recepcji lub zadzwonić do właściciela najpóźniej do godziny 09:00 dnia, w którym upłynął termin najmu pokoju.

4.       Pokoje Gościnne uwzględniają życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

5.       W przypadku niewymeldowania się gościa do godziny 10:00 zostanie on obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.

6.       Osoby niezameldowane mogą przebywać na jego terenie jedynie za zgodą właściciela obiektu po okazaniu dokumentu tożsamości, w godzinach 10:00-22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju po g. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju.

7.       W Pokojach Gościnnych obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach 22:00-07:00 szczególnie w częściach wspólnych takich jak korytarz z aneksem kuchennym.

8.       Pokoje Gościnne mają prawo odmówić noclegu:

–      gościom, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulamin

–      gościom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

–      gościom nie legitymującym się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy)

9.       Pokoje Gościnne mają prawo usunąć z terenu obiektu gości rażąco naruszających regulamin, bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany nocleg.

10.   Na życzenie gościa świadczymy usługi:

–      przechowywania bagażu gości zameldowanych (odpłatnie)

–      udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą

11.   Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

12.   W całym budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Każde złamanie tego zakazu będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 500 zł.

13.   Ewentualne usterki prosimy zgłaszać w recepcji.

14.   Pokoje gościnne nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pozostawione w pokojach lub w innych miejscach na jego terenie.

15.   Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

16.   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, palników gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

17.   Personel ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.

18.   Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. W przypadku zgubienia klucza gość zostanie obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.

19.   Prosimy o ściągnięcie pościeli po zakończonym pobycie.

20.   W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

21. Personel Pokoi gościnnych dołoży wszelkich starań, aby Państwa pobyt był jak najbardziej komfortowy, a usługi przez nas świadczone były na jak najwyższym poziomie. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, prosimy o zgłaszanie uwag do recepcji.

22. W trosce o Państwa bezpieczeństwo obiekt jest monitorowany.

Życzymy miłego pobytu,

Obsługa Pokoi gościnnych Piątka

Terms and Conditions

Check-in time starts at 14.00 – 20.00

1. Room / bed is rented for overnight stay.

2. Hotel night is from 14:00 to 10:00 the following day.Payment must be made no later than the day of arrival.

3. In order to extend your stay, you must report to the reception desk or call the owner at 09:00 on the day of the deadline for the room / bed.

4. Guest Rooms take into account the wishes of the extension of stay as far as possible.

5. If you do not check-in until 10:00, it will be charged according to the current price list.

6. Unregistered guests may only stay with the reception upon presentation of the ID card, 10:00-20:00.

7. There is silence between 22:00 and 6:00 in Guest Rooms.

8. Guest Rooms have the right to refuse:

– guests who have violated the regulations during their previous stay

– guests under the influence of alcohol or other intoxicants

– guests not presenting a valid identity document (personal ID, passport or driving license)

9. Guest Rooms have the right to remove from the premises guests grossly violate the regulations, without the right to return the fee for unused accommodation.

10. On request we provide the following services:

– Luggage storage of guests checked in

– providing information related to the stay and travel

11. The guest is liable for any damage or destruction of equipment items caused by his fault or the fault of his visitors.

12. Smoking is prohibited throughout the building and cigarettes. Any breach of this prohibition will be tantamount to an agreement to cover additional costs of PLN 500.

13. Please report any possible defects at reception.

14. Guest Rooms are not responsible for things lost or lost on its premises.

15. The introduction of animals is prohibited.

16. For fire safety, it is forbidden to use in rooms heater, gas burner and other similar non-room equipment.

17. Staff have the right to check the guest’s room if there is a suspicion of breach of the rules.

18. When leaving the room, the guest should check the closure of the door. In case of losing the key, the guest will be charged an additional fee according to the current price list.

19. Please bring your bedding after your stay.

20. If you have concerns about the quality of service, please report it to the reception desk as soon as possible so that we can respond promptly.

21. The  staff will do their utmost to make your stay as comfortable as possible, and the services provided by us are of the highest standard. In case of any objections, please contact the reception.

22. For your safety the object is monitored.

We wish you a pleasant stay,

Pokoje gościnne Piątka

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz